LIVE555再学习 -- VLC搭建RTSP服务器(转)

实时流协议 RTSP 是在实时传输协议的基础上工作的,主要实现对多媒体播放的控制。用户对多媒体信息的播放、暂停、前进和后退等功能就是通过对实时数据流的控制来实现的。 而这些播放控制功能的实现不仅需要多媒体播放器, 同时还需要实时流协议。实时流协议是通过请求报文和响应报文的交互实现的,请求报文和发送报文。

下面我们来再详细的介绍一下它的搭建。

参看:VLC搭建RTSP服务器的过程

一、VLC搭建RTSP服务器的过程

服务器搭建:

第一步,打开VLC

第二步:在媒体下拉菜单下!有一个子菜单“串流”如图所示:点击“串流”子菜单弹出一个窗口!如下图所示。


添加一个你要串流的本地文件,我刚才传给你的那个长一点的文件。 

 


第三步,会出现如下的界面:

第四:点击下一步

 

第五步:在下拉框内部,选择”rtsp”,然后点击右边的“添加”按钮,出现如下图片


注意:红框内部的两个蓝色的地方需要修改:一个是缺省的端口号5544!可以不改。

另外一个是URL的上下文,我这边写的是1!

加入你的本机IP地址是192.168.1.1.188,则产生的rtsp串是:“rtsp://192.168.1.188:5544/1”.

注意一点!在红框下面有一个“激活转码”复选框不要选中!

第六步:点击“下一个”按钮。出现如下界面:


该图,可以不做任何修改,如果不需要组播。直接点击“串流”按钮即可!

会出下如下图:

 

注意!由于文件比较小,可以点一下红圈内的按钮,这样可以循环串流!


客户端播放:

第一步:打开另一个VLC

第二步:如下图所示,选中篮筐中的子菜单:

会弹出一个如下的窗口,如下图所示:

 

在URL栏里面输入刚才你的服务器的rtsp   URL地址:例如:rtsp://192.168.1.188:5544/1

点击蓝框内的“播放”按钮!,就可以播放刚才的服务器发过来的rtsp视频流。相关推荐
<p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; color: #313d54; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 20px; color: #ff0000;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">我将带领大家全面分析RTSP+LIVE555,实现摄像头直播功能。</strong><br style="margin: 0px; padding: 0px;" /></span></p> <p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; color: #313d54; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 20px; color: #ff0000;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"> </strong></span></p> <p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; color: #313d54; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 20px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: #548dd4;">您将亲自动手来操练,搭建环境、学习理论,分析总结:</span></strong></span></p> <p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; color: #313d54; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 20px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: #548dd4;">RTSP+RTP/RTCP+X264+LIVE555</span></strong></span></p> <p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; color: #313d54; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 20px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: #548dd4;"> </span></strong></span></p> <p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; color: #313d54; font-size: 16px; background-color: #ffffff;">具体包括包括如下:</p> <p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; color: #313d54; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">RTSP协议讲解</strong></p> <p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; color: #313d54; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">RTP/RTCP协议讲解</strong></p> <p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; color: #313d54; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">使用DirectShow读取本地摄像头数据,存储为yuv格式</strong></p> <p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; color: #313d54; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">使用X264进行编码,将yuv数据编码为h264码流</strong></p> <p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; color: #313d54; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">扩展Live555,实现自定义的摄像头数据源VideoSource和RTPSink</strong></p> <p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; color: #313d54; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">实现摄像头直播,使用VLC拉流</strong></p> <p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; color: #313d54; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"> </p> <p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; color: #313d54; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">-------------------------</strong></p> <p style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; color: #313d54; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">梅老师从事音视频与流媒体行业18年</strong><span style="font-weight: 400;">;曾在</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: #e36c09;">永新视博、中科大洋、百度、美国Harris广播事业部</span></strong><span style="font-weight: 400;">等公司就职,经验丰富;曾亲手主导广电直播全套项目,精通h.264/h.265/aac,曾亲自参与百度app上的网页播放器等实战产品。</span></strong></p>
©️2020 CSDN 皮肤主题: 猿与汪的秘密 设计师:白松林 返回首页
实付 19.90元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值